áp l?c cao bi?n cao su b?m h?i tàu ?? b? túi khí

Tàu bi?n tung ra các túi khí ???c s? d?ng cho tàu ?? b? và tung ra. B?ng cách s? d?ng m?t túi khí cho tàu phóng và nang là m?t c?ng ngh? tiên ti?n mà chúng t?i có quy?n s? h?u trí tu?. Nó là m?t c?ng ngh? m?i v?i các ti?m n?ng to l?n ?? ???c s? d?ng r?ng r?i h?n và nhi?u h?n n?a. MATCHAU là...

Tàu bi?n tung ra các túi khí ???c s? d?ng cho tàu ?? b? và tung ra. B?ng cách s? d?ng m?t túi khí cho tàu phóng và nang là m?t c?ng ngh? tiên ti?n mà chúng t?i có quy?n s? h?u trí tu?. Nó là m?t c?ng ngh? m?i v?i các ti?m n?ng to l?n ?? ???c s? d?ng r?ng r?i h?n và nhi?u h?n n?a.

???ng kính

Chi?u dài hi?u qu?

L?p

áp l?c

Chi?u cao làm vi?c

Nang n?ng l?c T/M (tham kh?o)

D = 1.0M

5M---21M

5layers-10layers

0,05-0.15Mpa

cách 0.3m

17

0.4m

14

0.5m

12

D = 1.2M

0,05-0.15Mpa

cách 0.3m

21

0.4m

19

0.5m

17

D = 1.5M

0,05-0.15Mpa

0.4m

26

0,6 m

21

cách 0.8m

17

D = 1.8M

0,05-0.15Mpa

0.5m

31

cách 0.7m

26

0.9m

21

D = 2.0M

0,05-0.15Mpa

0.5m

35

cách 0.8m

28

1.0m

24

D = 2.5M

0,05-0.15Mpa

0.5m

40

0.9m

32

1.2m

26

MATCHAU là m?t trong nh?ng con tàu bi?n cao su b?m h?i cao áp Trung Qu?c hàng ??u th? gi?i ?ích các nhà s?n xu?t túi khí, chào m?ng ?? bán bu?n giá r? cao áp th?y cao su b?m h?i tàu ?? b? túi khí t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: áp l?c cao bi?n cao su b?m h?i tàu ?? b? túi khí, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, túi khí hàng h?i

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: Túi khí th?y khí nén cao su cho tàu phóng

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站