Inflatable kéo thuy?n cao su Fender v?i BV ch?ng ch?

Matchau dock ch?n bùn là khó kh?n nh?t th?i fender c?a th? tr??ng ??m b?o r?ng thuy?n ho?c thuy?n c?a b?n ???c b?o v? hoàn toàn t? nh?ng th?i ti?t, dock và phao m?i nguy hi?m có th? g?p ph?i, trong hoàn c?nh khó kh?n và ??c bi?t, kh?ng r?. MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c...

Matchau dock ch?n bùn là khó kh?n nh?t th?i fender c?a th? tr??ng ??m b?o r?ng thuy?n ho?c thuy?n c?a b?n ???c b?o v? hoàn toàn t? nh?ng th?i ti?t, dock và phao m?i nguy hi?m có th? g?p ph?i, trong hoàn c?nh khó kh?n và ??c bi?t, kh?ng r?.

M? hình

ΦD

(mm)

Φd

(mm)

Φd1

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

T?i

(mm)

L?u y

TBΦ300 x Φ500

300

150

/

50

25

/

Spec. Và kích th??c có th? s?n xu?t theo ng??i dùng, yêu c?u. L = 3000 ~ 26000mm

TBΦ300 x Φ100

300

100

/

50

25

/

TBΦ400 x Φ200

400

200

/

50

35

300

TBΦ400 x Φ150

400

150

100

50

35

/

TBΦ400 x Φ100

400

100

/

50

35

/

TBΦ500 x Φ250

500

250

/

60

40

350

TBΦ500 x Φ220

500

220

100

60

40

350

TBΦ500 x Φ200

500

200

100

60

40

350

TBΦ500 x Φ150

500

150

100

60

40

/

TBΦ600 x Φ300

600

300

/

60

35

400

TBΦ600 x Φ250

600

250

100

60

50

400

TBΦ600 x Φ220

600

220

100

60

50

400

TBΦ600 x Φ200

600

200

100

60

50

400

TBΦ700 x Φ350

700

350

/

60

50

450

TBΦ700 x Φ300

700

300

100

60

50

400

TBΦ700 x Φ250

700

250

100

60

50

400

TBΦ700 x Φ220

700

220

100

60

50

400

TBΦ800 x Φ400

800

400

/

70

50

450

TBΦ800 x Φ350

800

350

100

70

50

450

TBΦ800 x Φ300

800

300

100

70

50

450

TBΦ900 x Φ450

900

450

/

70

50

500

TBΦ900 x Φ400

900

400

100

70

50

500

TBΦ900 x Φ350

900

350

100

70

50

500

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c th?i kéo thuy?n cao su fender v?i các nhà s?n xu?t gi?y ch?ng nh?n c?a bv, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? th?i kéo thuy?n cao su fender v?i bv ch?ng ch? t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: inflatable kéo thuy?n cao su fender v?i bv gi?y ch?ng nh?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: SA lo?i siêu vòm cao su Fender cho Dock

Ti?p theo: Fender hình tr? cao su cho thuy?n

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站