Cao su GD kháng cao Dock Fender

GD cao su ch?n bùn là gi?i pháp ??n gi?n nh?t và thích h?p nh?t cho m?t lo?t các ?ng d?ng trong các l?nh v?c ???c s? d?ng nh? c?ng moorage, ??m b?o lau dài hi?u su?t và ?òi h?i ph?i b?o trì kh?ng có. Thi?t k? sáng t?o c?a h? ??m b?o hi?u su?t cao, nhanh chóng và d? dàng moorage và t?i ?a tàu...

GD cao su ch?n bùn là gi?i pháp ??n gi?n nh?t và thích h?p nh?t cho m?t lo?t các ?ng d?ng trong các l?nh v?c ???c s? d?ng nh? c?ng moorage, ??m b?o lau dài hi?u su?t và ?òi h?i ph?i b?o trì kh?ng có. Sáng t?o c?a thi?t k? ??m b?o hi?u su?t cao, nhanh chóng và d? dàng moorage và s? ?n ??nh t?i ?a tàu ngay c? trong nh?ng tình hu?ng c?ng th?ng c?c ??, nh? t?m thép cao ???c ??t trên c? s? và hoàn toàn ???c che ph? cao su.


M? hình

??c ?i?m k? thu?t


H

(mm)

B

(mm)

b

(mm)

L

(mm)

Q

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

h

(mm)

T

(mm)

t

(mm)

k

(mm)

n

(mm)

GD280 × 1000L

280

540

430

1000

150

700

165

120

82

41

40

2

GD280 x 1500L

280

540

430

1500

150

600

165

120

82

41

40

3

GD280 × 2000L

280

540

430

2000

145

570

165

120

82

41

40

4

GD280 × 2500L

280

540

430

2500

150

550

165

120

82

41

40

5

GD280 × 3000L

280

540

430

3000

150

540

165

120

82

41

40

6

GD300 × 1000L

300

600

490

1000

150

700

165

120

82

41

40

2

GD300 x 1500L

300

600

490

1500

150

600

165

120

82

41

40

3

GD300 × 2000L

300

600

490

2000

145

570

165

120

82

41

40

4

GD300 × 2500L

300

600

490

2500

150

550

165

120

82

41

40

5

GD300 × 3000L

300

600

490

3000

150

540

165

120

82

41

40

6

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c cao kháng gd cao su dock fender nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? cao kháng cao su gd dock fender t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: cao su gd kháng cao dock fender, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: D-lo?i cao su Marine Fender cho tàu th?y

Ti?p theo: Bi?n cao su Thang Fender

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站