D-lo?i cao su Marine Fender cho tàu th?y

Tính n?ng: 1. l?c l??ng ph?n ?ng h?p ly và h?p th? n?ng l??ng cao; 2. nó c?ng có th? ???c s? d?ng trong vi?c b?o v? tàu. 3. ??c bi?t phù h?p cho ki?u khung c?ng và b? bi?n b?o v? b?n c?ng. 4. d? dàng ?? cài ??t và duy trì ho?c thay th?. MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c d-lo?i bi?n cao su...

Tính n?ng:

1. l?c l??ng ph?n ?ng h?p ly và h?p th? n?ng l??ng cao;

2. nó c?ng có th? ???c s? d?ng trong vi?c b?o v? tàu.

3. ??c bi?t phù h?p cho ki?u khung c?ng và b? bi?n b?o v? b?n c?ng.

4. d? dàng ?? cài ??t và duy trì ho?c thay th?.

M? hình

??c ?i?m k? thu?t


H

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

L?

Q

(mm)

c

(mm)

h

(mm)

D

(mm)

d

(mm)

D150 X 150 X 1000

150

150

1000

3

350

150

25

40

24

D200 × 200 × 1000

200

200

1000

3

350

150

35

55

30

D200 × 200 × 3000

200

200

3000

8

400

100

35

55

30

D250 × 250 × 1000

250

250

1000

3

350

150

35

60

30

D250 × 250 × 3000

250

250

3000

8

400

100

35

60

30

D300 × 300 × 1000

300

300

1000

3

350

150

40

65

32

D300 × 300 × 3000

300

300

3000

8

400

100

40

65

32

D300 × 360 × 1000

300

360

1000

3

350

150

40

65

32

D300 × 360 × 3000

300

360

3000

8

400

100

40

65

32

D400 × 400 × 1000

400

400

1000

3

350

150

55

80

40

D400 × 400 × 3000

400

400

3000

8

400

100

55

80

40

D500 × 500 × 1000

500

500

1000

3

350

150

90

97

45

D500 × 500 × 3000

500

500

3000

8

400

100

90

97

45

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c d-lo?i cao su marine fender cho nhà s?n xu?t tàu, chào m?ng ??n v?i bán bu?n cao su marine d-lo?i r? fender cho tàu t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: d-lo?i cao su marine fender cho tàu chi?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: Fender hình tr? cao su cho thuy?n

Ti?p theo: Cao su GD kháng cao Dock Fender

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站