3 S?I PP Multifilament Mooring day

?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. T?t c? các s?n ph?m có nhi?u ?ng d?ng c?ng nh? l?i th? c?a c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng và ch?ng ?n mòn. H? ???c m?m m?i, m?n màng và...

?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. T?t c? các s?n ph?m có nhi?u ?ng d?ng c?ng nh? l?i th? c?a c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng và ch?ng ?n mòn. H? là m?m m?i, m?n màng và d? dàng cho ho?t ??ng. Meanwile s?n ph?m có th? ???c s? d?ng ?? làm cho ??c bi?t ch?ng sta l?p trình b?ng day th?ng. T?t c? các s?n ph?m ch? y?u ???c s? d?ng trong các l?nh v?c khác nhau c?a tàu chi?n và tàu, Cau cá, t?i và x?p d? t?i c?ng, xay d?ng cung c?p ?i?n, d?u khí, các s?n ph?m t?p th? d?c physocal, qu?c phòng khoa h?c và nghiên c?u v.v..

Tham s? bàn

??c ?i?m k? thu?t


PA

Multifilament


PA s?i


PP

Multifilament


Polypropylene


S?i polyester


PP/PET h?n h?p


???ng kính

mm

CIR.

inch

M?t ??

KTEX

Phá v? L.

KN

M?t ??

KTEX

Phá v? L.

KN

M?t ??

KTEX

Phá v? L.

KN

M?t ??

KTEX

Phá v? L.

KN

M?t ??

KTEX

Phá v? L.

KN

M?t ??

KTEX

BreakfL.

KN

4

1/ 2

10

3.7

10

2.6

6.3

2.3

6

2.1

12

2.9

7.0

2.8

6

3/4

22

7.9

22

6.0

18

6.5

17

5.9

27

5.6

17.5

6.8

8

1

40

13.8

40

10.9

32

11.4

30

10.4

48

10.0

31

11.9

10

1-1/4

62

21.2

62

15.7

47

16.8

45

15.3

76

15.6

48.5

18.2

12

1-1/2

89

30.1

89

24.1

68

23.9

65

21.7

110

22.3

69.9

25.7

14

1-3/4

121

40.0

121

33.0

95

32.9

90

29.9

148

31.2

95.1

34.7

16

2

158

51.9

158

42.5

121

40.7

115

37.0

195

39.8

124

44.8

18

2-1/4

200

64.3

200

53.9

155

51.9

148

47.2

245

49.8

157

56.1

20

2-1/2

247

79.2

247

66.7

189

62.6

180

56.9

303

62.3

194

68.7

22

2-3/4

299

94.0

299

80.4

231

75.0

220

68.2

367

74.7

235

82.1

24

3

355

112

355

96.3

273

87.7

260

79.7

437

89.6

279

96.3

26

3-1/4

417

129

417

111.5

320

101

305

92.2

512

105

328

113

28

3-1/2

484

149

484

127

373

115

355

105

594

120

380

130

30

3-3/4

555

169

555

143

425

132

405

120

682

134

437

148

32

4

632

192

632

161

483

146

460

132

778

154

497

167

36

4-1/2

800

240

800

200

614

182

585

166

982

190

629

210

40

5

987

294

987

241

756

221

720

201

1215

235

776

257

44

5-1/2

1190

351

1190

289

924

266

880

242

1468

275

939

308

48

6

1420

412

1420

338

1092

308

1040

280

1750

329

1110

364

52

6-1/2

1670

479

1670

393

1281

357

1220

325

2050

384

1320

424

56

7

1930

550

1930

450

1491

408

1420

371

2380

439

1520

489

Th?c hi?n chính

Tài li?u

Nylon

Polypropylene Multifilament

Polypropylene

S?i polyester

PP/Polyester pha tr?n

Spec.

M?t ??

1.14

Kh?ng n?i

0.91

Tr?i n?i

0.91

Tr?i n?i

1.27

Kh?ng n?i

0.95

Tr?i n?i

?i?m nóng ch?y

215℃

165℃

165℃

260℃

165℃/260℃

Ch?u mài mòn

R?t t?t

Trung bình

Trung bình

T?t

T?t

U.V s?c ?? kháng

R?t t?t

Trung bình

Trung bình

T?t

T?t

S?c ?? kháng nhi?t ??

120℃ t?i ?a

70℃ t?i ?a

70℃ t?i ?a

120℃ t?i ?a

80℃ t?i ?a

S?c ?? kháng hóa ch?t

R?t t?t

T?t

T?t

T?t

T?t

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 3 s?i pp multifilament mooring nhà s?n xu?t s?i day th?ng, chào m?ng ?? bán bu?n giá r? 3 s?i pp multifilament neo day t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: 3 s?i pp multifilament neo day th?ng, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, pp day

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: SOLAS 8 L?I b?n day th?ng ?? s? d?ng bi?n

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站