Bi?n 12 S?I neo day v?i BV ch?ng ch?

?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. Nh?p kh?u c?ng ngh? ??c, các s?n ph?m có l?i th? c?a c?u trúc b?n h?p ly, khoa h?c c?ng ngh?, c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng...

?? th? này có n?i ti?p s?n ph?m bao g?m các lo?i nylon, s?i polyethylene, polypropylene, polypropylene/polyester, polyester pha tr?n. Nh?p kh?u c?ng ngh? ??c, các s?n ph?m có l?i th? c?a c?u trúc b?n h?p ly, khoa h?c c?ng ngh?, c??ng ?? cao, th?p kéo dài, m?c s?c ?? kháng và ch?ng ?n mòn và ??n gi?n ho?t ??ng. Các s?n ph?m ch? y?u ???c s? d?ng trong các l?nh v?c ?óng tàu, v?n t?i bi?n, Phòng v? qu?c gia và ngành c?ng nghi?p quan s?, ho?t ??ng d?u khí và c?ng bi?n vv.

Tham s? bàn

??c ?i?m k? thu?t

PA

Multifilament

PA s?i

PP

Multifilament

Polypropylene

S?i polyester

PP/THú C?NG

H?n h?p

???ng kính

mm

CIR.

inch

M?t ??

KTEX

B. L.

KN

M?t ??

KTEX

B.L.

KN

M?t ??

KTEX

B.L.

KN

M?t ??

KTEX

B.L.

KN

M?t ??

KTEX

B.L.

KN

M?t ??

KTEX

B.L.

KN

20

2-1/2

247

81

247

70

189

64

180

58

303

64

194

70

24

3

355

114

355

101

273

89

260

81

437

91

279

98

28

3-1/2

484

152

484

151

373

132

355

107

594

122

380

133

32

4

632

196

632

196

483

163

460

135

778

157

497

170

36

4-1/2

800

245

800

244

614

198

585

169

982

194

629

214

40

5

987

300

987

290

756

242

720

205

1215

240

776

262

44

5-1/2

1190

358

1190

348

924

286

880

246

1468

285

939

314

48

6

1420

420

1420

409

1092

336

1040

286

1750

336

1110

371

52

6-1/2

1670

489

1670

473

1281

385

1220

331

2050

392

1320

432

56

7

1930

561

1930

523

1491

430

1420

378

2380

448

1520

499

60

7-1/2

2220

640

2220

600

1712

495

1630

433

2730

499

1750

569

64

8

2530

723

2530

671

1943

558

1850

490

3110

579

1990

644

72

9

3200

905

3200

836

2457

710

2340

615

3930

721

2520

805

80

10

3950

1102

3950

1025

3045

858

2900

756

4850

884

3110

982

88

11

4780

1326

4780

1270

3686

998

3510

907

5870

1061

3750

1183

96

12

5690

1561

5690

1470

4379

1178

4170

1071

6990

1255

4470

1397

104

13

6670

1816

6670

1760

5145

1351

4900

1228

8200

1448

5260

1622

112

14

7740

2091

7740

2000

5985

1560

5700

1418

9500

1652

6050

1877

120

15

8880

2387

8880

2299

6825

1791

6500

1628

10900

1902

6980

2142

128

16

10100

2703

10100

2640

7770

2022

7400

1838

12400

2152

7950

2417

136

17

11400

3040

11400

2880

8820

2276

8400

2069

14000

2448

8950

2713

144

18

12800

3386

12800

3245

9870

2540

9400

2309

15700

2703

10100

3029

160

20

15800

4141

15800

3900

12097

3112

11521

2829

19400

3335

12500

3703

Th?c hi?n chính

Tài li?u

Poliamit Multifilament


Polypropyle Multifilament

Polypropylene

S?i polyester

PP/Polyester pha tr?n

Polyamide

s?i

Spec.Density

1.14

Kh?ng n?i

0.91

Tr?i n?i

0.91

Tr?i n?i

1.27

Kh?ng n?i

0.95

Tr?i n?i

1.14

Kh?ng n?i

?i?m nóng ch?y

215℃

165℃

165℃

260℃

165℃ /260℃

215℃

Ch?u mài mòn

R?t t?t

Trung bình

Trung bình

T?t

T?t

R?t t?t

U.V s?c ?? kháng

R?t t?t

Trung bình

Trung bình

T?t

T?t

R?t t?t

S?c ?? kháng nhi?t ??

120℃ t?i ?a

70℃ t?i ?a

70℃ t?i ?a

120℃ t?i ?a

80℃ t?i ?a

120℃ t?i ?a

S?c ?? kháng hóa ch?t

R?t t?t

T?t

T?t

T?t

T?t

R?t t?t

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c bi?n 12 s?i neo day v?i các nhà s?n xu?t gi?y ch?ng nh?n c?a bv, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? bi?n neo 12 s?i day th?ng v?i bv ch?ng ch? t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: bi?n 12 s?i neo day v?i bv gi?y ch?ng nh?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, s?i day th?ng nylon

M?t c?p: SOLAS 8 L?I b?n day th?ng ?? s? d?ng bi?n

Ti?p theo: Marine Mooring ??i b?n day th?ng s?i day th?ng Nylon Polyester PP

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站