Chute ??n d?c ?o?n tri?t thoái kh?i bi?n v?i h? th?ng CCS ch?ng ch?

?i?u này nang cao tri?t thoái kh?i h? th?ng ly t??ng cho các tàu ch? khách trên slided cao và cung c?p nhanh chóng và d? dàng di t?n cho ngay c? nh?ng con tàu l?n nh?t. Matchau di t?n th?y h? th?ng ???c thi?t k? ?? di t?n h?t s? l??ng hành khách m?t cách an toàn v?i s? ti?n t?i thi?u th?i gian. Chúng t?i nang cao, linh ho?t...

?i?u này nang cao tri?t thoái kh?i h? th?ng ly t??ng cho các tàu ch? khách trên slided cao và cung c?p nhanh chóng và d? dàng di t?n cho ngay c? nh?ng con tàu l?n nh?t. Matchau di t?n th?y h? th?ng ???c thi?t k? ?? di t?n h?t s? l??ng hành khách m?t cách an toàn v?i s? ti?n t?i thi?u th?i gian. Các h? th?ng tiên ti?n, linh ho?t ???c ch?ng minh là an toàn, ?n ??nh và ???c tin c?y b?i hành khách và phi hành ?oàn trên toàn th? gi?i.

M? hình

Max. Stowage

Height(M)

Max. Phan c?ng

(ng??i)

N?n t?ng Capacity(person)

Tr?ng l??ng

(kg)

Kích th??c Container(mm)

MES-VP10

10

300

60

1360

2300×1600×2200

MES-VP11

11

1370

MES-VP12

12

1380

MES-VP13

13

1390

MES-VP14

14

1400

MES-VP15

15

1410

MES-VP16

16

1420

MES-VP17

17

1430

MES-VP18

18

1440

MES-VP19

19

1450

MES-VP20

20

1460

MES-VP21

21

1470

MES-VP22

22

1480

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c dù ??n d?c ?o?n tri?t thoái kh?i bi?n v?i h? th?ng ccs ch?ng ch? nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i ??n dù giá r? bán bu?n d?c ?o?n tri?t thoái kh?i bi?n v?i h? th?ng ccs gi?y ch?ng nh?n t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: ??n tr??t d?c ?o?n tri?t thoái kh?i bi?n v?i h? th?ng ccs gi?y ch?ng nh?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: SOLAS chu?n nghiêng ??n Chute Passage th?y tri?t thoái kh?i h? th?ng cho ??i s?ng bè

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站