CCS ?? phê duy?t thí ?i?m cái thang day

Thí ?i?m b?c thang ???c s? d?ng ?? cho phép hành khách và phi hành ?oàn ?? b?t tay vào tàu ho?c xu?ng t? chi?c thuy?n c?u sinh trong th?i ?i?m xu?t hi?n. Ki?m tra các s?n ph?m tiêu chu?n: các yêu c?u quy ??nh ZC cho các cu?c ?i?u tra theo lu?t ??nh c?a tàu và thi?t b? ra n??c ngoài và qu?c t? hàng h?i Anti-Collision quy ??nh...

Thí ?i?m b?c thang ???c s? d?ng ?? cho phép hành khách và phi hành ?oàn ?? b?t tay vào tàu ho?c xu?ng t? chi?c thuy?n c?u sinh trong th?i ?i?m xu?t hi?n.

Ki?m tra các s?n ph?m tiêu chu?n: các yêu c?u quy ??nh ZC cho các cu?c ?i?u tra theo lu?t ??nh c?a tàu và thi?t b? ra n??c ngoài và qu?c t? hàng h?i Anti-Collision quy ??nh (1972), 1996 s?a ??i SOLAS 1974 và CB/T3142-94. CB/T428-93.

Kho?ng cách gi?a

hai b??c

V?t li?u b??c

4 b??c th?p nh?t

Max.Quantity b??c

Gi?y ch?ng nh?n

330±20mm

G? c?ng

T?m cao su v?i thép day

30 b??c

Soals

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c ccs nhà s?n xu?t ?? ???c phê duy?t thí ?i?m cái thang day, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? ccs cái thang day phi c?ng ?? ???c phê duy?t t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: CCS ?? ???c phê duy?t thí ?i?m day thang, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, cái thang day,

M?t c?p: Bi?n neo cho cu?c s?ng bè và cu?c s?ng thuy?n

Ti?p theo: Cái thang day Marine s? tham gia v?i ch?ng ch? CCS

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站