CCS EC ?? phê chu?n 2,5 kg 4,3 kg Life phao vòng

2.5KG life phao ???c phù h?p cho t?t c? các lo?i m?ch và thi?t b? th?y s?n, s? d?ng b?i th?y th? và hành khách cho cu?c s?ng ti?t ki?m. Phao cu?c s?ng c?a h?n 4,3 KG ???c s? d?ng ?? phát hành các tín hi?u khói t? kích ho?t cung c?p cu?c s?ng phao cho c?u và nghiên c?u h??ng cho vi?c c?u h?. MATCHAU...

2.5KG life phao ???c phù h?p cho t?t c? các lo?i m?ch và thi?t b? th?y s?n, s? d?ng b?i th?y th? và hành khách cho cu?c s?ng ti?t ki?m. Phao cu?c s?ng c?a h?n 4,3 KG ???c s? d?ng ?? phát hành các tín hi?u khói t? kích ho?t cung c?p cu?c s?ng phao cho c?u và nghiên c?u h??ng cho vi?c c?u h?.

M? hình

M? s? IMPA

Tr?ng l??ng

Buoyancy

Phê duy?t

LB-T?I

330151

≥2.5 KG

≥14.5 KG

CCS/EC

LB-II

330151

≥4.3 kG

≥14.5 KG

CCS/EC

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c ccs ec ?? phê chu?n 2,5 kg 4,3 kg life phao vòng nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? ccs ec chu?n 2,5 kg 4,3 kg life phao vòng t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: CCS ec chu?n 2,5 kg 4,3 kg life phao vòng, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, phao tròn vòng

M?t c?p: SOLAS MED s?ng bi?n b?c Neoprene Immersion phù h?p

Ti?p theo: Phao tròn ?ám ??NG t? gay ra tín hi?u ánh sáng và hút thu?c lá

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站