Marine Life Raft SOS 60s tay màu ?? bùng phát tín hi?u

Bi?n ?? tay bùng phát tín hi?u có h??ng d?n r? ràng và m?t b? m?t kh?ng tr?n tr??t ?? b?o ??m ho?t ??ng an toàn ngay c? khi kh?i ??ng v?i m?t tay. Nó ???c s? d?ng ?? liferafts, phù h?p cho nh?ng ng??i g?p nguy hi?m ?? có ???c tr? giúp. Màu ?? tay flare là cho dài ?au kh? báo hi?u trên tàu, thuy?n và cu?c s?ng bè...

Bi?n ?? tay bùng phát tín hi?u có h??ng d?n r? ràng và m?t b? m?t kh?ng tr?n tr??t ?? b?o ??m ho?t ??ng an toàn ngay c? khi kh?i ??ng v?i m?t tay. Nó ???c s? d?ng ?? liferafts, phù h?p cho nh?ng ng??i g?p nguy hi?m ?? có ???c tr? giúp. Màu ?? tay flare là dài ?au kh? báo hi?u trên tàu, thuy?n và cu?c s?ng bè.

Sáng màu: Màu ??

Sáng t?ng c??ng m?nh m?:≥15, 000 ??a cd

??t cháy th?i gian:≥60s

Nhi?t ?? m?i tr??ng xung quanh

s? d?ng và l?u tr?:-30℃ ~ + 65℃

Hi?u l?c:3 n?m

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c marine life raft sos 60s tay màu ?? bùng phát tín hi?u nhà s?n xu?t, chào m?ng ?? bán bu?n r? marine life raft sos 60s tay màu ?? bùng phát tín hi?u t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: Marine life raft sos 60s tay màu ?? bùng phát tín hi?u, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, tay flare

M?t c?p: N?i c?u Quoit Line Life bè và cu?c s?ng thuy?n

Ti?p theo: Tín hi?u khói màu da cam n?i th?y c?u Pyrotecnics

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站