IMO SOLAS Lithium ch?ng th?m Liferaft ánh sáng & pin

ánh sáng liferaft Li-pin là m?t lo?i ?èn liferaft, b?ng cách s? d?ng pin lithium nh? cung c?p n?ng l??ng. Pin lithium ???c s? d?ng các lo?i ?èn có ?u ?i?m c?a n?ng l??ng cao, cu?c s?ng lau dài, tr?ng l??ng t? x?, ánh sáng th?p, cao và th?p, kh? n?ng thích ?ng nhi?t ??, vv. Trang b? trong cu?c s?ng t??ng ??i...

ánh sáng liferaft Li-pin là m?t lo?i ?èn liferaft, b?ng cách s? d?ng pin lithium nh? cung c?p n?ng l??ng. Pin lithium ???c s? d?ng các lo?i ?èn có ?u ?i?m c?a n?ng l??ng cao, cu?c s?ng lau dài, tr?ng l??ng t? x?, ánh sáng th?p, cao và th?p, kh? n?ng thích ?ng nhi?t ??, vv. ???c trang b? trong bè cu?c s?ng t??ng ??i và ???c trang b? trên tàu thuy?n trên các chuy?n ?i qu?c t? và b? bi?n. S?n ph?m tiêu chu?n: Các yêu c?u c?a 1996 s?a ??i SOLAS 1974 và LSA m? và ?? phan gi?i MSC.81(70).

M? hình

C??ng ?? chi?u sáng

c?a

ánh sáng ngo?i th?t

C??ng ?? chi?u sáng

c?a

ánh sáng n?i th?t

Ho?t ??ng

?i?n áp

Flash t?n s?

Gi?y ch?ng nh?n

IMO-1

≥4.3 cd

≥0.5 cd

≥12h

50-70time/phút

CCS/EC

IMO-2

≥4.3 cd

≥0.5 cd

≥12h

50-70time/phút

CCS/EC

IMO-3

≥4.3 cd

≥0.5 cd

≥12h

50-70time/phút

CCS/EC

SZ-902

≥4.3 cd

≥0.5 cd

≥12h

/

CCS/ZY

SZ-903

≥4.3 cd

≥0.5 cd

≥12h

/

CCS/ZY

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c imo solas lithium ch?ng th?m liferaft ánh sáng và các nhà s?n xu?t pin, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? imo solas lithium ch?ng th?m liferaft ánh sáng và pin t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: IMO solas lithium ch?ng th?m liferaft ánh sáng & pin, Trung Qu?c, các nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: Tín hi?u bùng phát tín hi?u c?p c?u tên l?a nh?y dù

Ti?p theo: Mi?n phí

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站