3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p th?c ph?m su?t ?n s?ng cho cu?c s?ng thuy?n và cu?c s?ng bè

Kh?u ph?n ?n su?t s?ng còn kh?n c?p các m?t hàng th?c ph?m và u?ng m?t ng??i mua s?m và d?a vào trong tr??ng h?p kh?n c?p. Ngu?n cung c?p l??ng th?c kh?n c?p có th? ???c mua cho chuy?n ?i c?m tr?i ho?c cu?c phiêu l?u hoang d?. Các ngu?n cung c?p có ngh?a là ?? cu?i cùng cho m?t vài ngày. Nhi?u ng??i c?ng mua lau...

Th?c ph?m su?t ?n s?ng

Kh?u ph?n kh?n c?p các m?t hàng th?c ph?m và u?ng m?t ng??i mua s?m và d?a vào trong tr??ng h?p kh?n c?p. Ngu?n cung c?p l??ng th?c kh?n c?p có th? ???c mua cho chuy?n ?i c?m tr?i ho?c cu?c phiêu l?u hoang d?. Các ngu?n cung c?p có ngh?a là ?? cu?i cùng cho m?t vài ngày. Nhi?u ng??i c?ng mua l??ng th?c kh?n c?p dài h?n s? d?ng trong tr??ng h?p thiên tai ho?c tình hu?ng kh?n c?p khác. S? d?ng trên tàu bi?n liferafts và thuy?n c?u sinh. Thecompressed th?c ph?m thanh kh?u ph?n ???c làm ??c bi?t cho s? s?ng còn lúc seaand tuan th? v?i các yêu c?u c?a c?ng ??c qu?c t? cho s? an toàn c?a cu?c s?ng t?i bi?n (SOLAS).
Ch?c n?ng chính:
Ch?a n??c ?? ??m b?o s? t?n t?i trên
H?i ??ng qu?n tr? cu?c s?ng/life bè thuy?n
Tr?ng l??ng: 500-550g
N?ng l??ng: andgt; 10000KJ
Bao bì: chan kh?ng
Tiêu chu?n: tiêu chu?n ISO 18813
Phê duy?t: CCS / KR
Hi?u l?c: 3years và 5years

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p th?c ph?m su?t ?n s?ng cho nhà s?n xu?t thuy?n và chi?c bè cu?c s?ng cu?c s?ng, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p th?c ph?m su?t ?n s?ng cho cu?c s?ng thuy?n và bè cu?c s?ng t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p th?c ph?m su?t ?n s?ng cho cu?c s?ng thuy?n và cu?c s?ng ?i bè, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, t?n t?i th?c ph?m su?t ?n, kh?u ph?n th?c ph?m

M?t c?p: SOLAS Life Raft ánh sáng LNK-LR-02C

Ti?p theo: 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p u?ng n??c ng?t cho Liferaft và thuy?n c?u sinh

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站