3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p u?ng n??c ng?t cho Liferaft và thuy?n c?u sinh

Kh?n c?p n??c u?ng Matchau là nhà cung c?p hàng ??u th? gi?i sinh v?t bi?n ti?t ki?m thi?t b?. Kh?n c?p n??c u?ng là các thi?t b? c?u sinh c?n thi?t cho các thuy?n c?u sinh bi?n và liferafts. S? d?ng trên tàu bi?n liferafts và thuy?n c?u sinh. Các nén bar kh?u ph?n ?n ???c làm ??c bi?t cho s? s?ng còn lúc...

Kh?n c?p n??c u?ng

Matchau là nhà cung c?p hàng ??u th? gi?i sinh v?t bi?n ti?t ki?m thi?t b?. Kh?n c?p n??c u?ng là các thi?t b? c?u sinh c?n thi?t cho các thuy?n c?u sinh bi?n và liferafts. S? d?ng trên tàu bi?n liferafts và thuy?n c?u sinh. Các nén bar kh?u ph?n ?n ???c làm ??c bi?t cho s? s?ng còn ? bi?n và tuan th? các yêu c?u c?a c?ng ??c qu?c t? cho s? an toàn c?a cu?c s?ng t?i bi?n (SOLAS).

Ch?c n?ng chính:

Ch?a n??c ?? ??m b?o s? t?n t?i trên

H?i ??ng qu?n tr? cu?c s?ng/life bè thuy?n

Kh?i l??ng:500mL

Tiêu chu?n:ISO 18813

Phê duy?t: CCS/KR

Hi?u l?c:3years và 5years


MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p u?ng n??c ng?t cho các nhà s?n xu?t liferaft và thuy?n c?u sinh, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p u?ng n??c ng?t cho liferaft và thuy?n c?u sinh t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p u?ng n??c ng?t cho liferaft và thuy?n c?u sinh, Trung Qu?c, các nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, n??c ng?t

M?t c?p: 3 và 5 n?m hi?u l?c kh?n c?p th?c ph?m su?t ?n s?ng cho cu?c s?ng thuy?n và cu?c s?ng bè

Ti?p theo: H? tr? b?o v? SOLAS Life bè và cu?c s?ng thuy?n nhi?t cho c?u h?

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站