B? bin inflatable Life Jacket vàng Pill

H?i ??ng b? bin ???c thi?t k? ?? tan r? khi ti?p xúc v?i n??c. ?i?u này cho phép các c? ch? ?? th?ng xi lanh khí CO2 và ?i?n vào trong bu?ng khí th?i. B? bin n??c tài li?u nh?y c?m, m?t khi nh?n ???c liên l?c v?i n??c nó ph?i ???c thay th? b?ng m?t cái m?i ?? s? d?ng ti?p theo. Gi? nó ? gi?t và...

H?i ??ng b? bin ???c thi?t k? ?? tan r? khi ti?p xúc v?i n??c. ?i?u này cho phép các c? ch? ?? th?ng xi lanh khí CO2 và ?i?n vào trong bu?ng khí th?i. B? bin n??c tài li?u nh?y c?m, m?t khi nh?n ???c liên l?c v?i n??c nó ph?i ???c thay th? b?ng m?t cái m?i ?? s? d?ng ti?p theo. Gi? nó ? n?i nhi?t ?? bình th??ng và kh?. Nó ???c in ngày s?n xu?t, th?i gian cu?c s?ng là 2years.

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c th?i life jacket b? bin vàng u?ng thu?c nhà s?n xu?t, chào m?ng ?? bán bu?n r? inflatable life jacket b? bin vàng thu?c t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: inflatable life jacket b? bin vàng thu?c, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, viên thu?c màu vàng

M?t c?p: 16g 17g 33g CO2 xi lanh nang cho Inflatble Life Jacket

Ti?p theo: Mi?n phí

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站