Bi?n 150N EPE b?t Life Jacket cho ng??i l?n và tr? em

B?t áo phao (ti?ng Anh th??ng g?i là PFDs - thi?t b? n?i cá nhan) cung c?p lên m?t n?i v?i ??y ?? m?c ?? h? tr? có th? ???c áp d?ng trong các ho?t ??ng khác nhau c?a n??c. áo phao có m?t phan ph?i n?i ?? ?? bi?n nh?ng ng??i dùng ??n m?t v? trí n?i mi?ng có Két an toàn ???c xác ??nh...

B?t áo phao (ti?ng Anh th??ng g?i là PFDs - thi?t b? n?i cá nhan) cung c?p lên m?t n?i v?i ??y ?? m?c ?? h? tr? có th? ???c áp d?ng trong các ho?t ??ng khác nhau c?a n??c. áo phao có m?t phan ph?i n?i ?? ?? bi?n nh?ng ng??i dùng ??n m?t v? trí n?i mi?ng có m?t kho?ng cách an toàn ???c xác ??nh ? trên m?t n??c. Chúng t?i bán m?t s? lo?i cu?c s?ng áo khoác và vest nh? tr? em lo?i, lo?i dành cho ng??i l?n, lo?i ra n??c ngoài ba mi?ng, th? thao cu?c s?ng áo khoác, an toàn qu?n áo và ?ánh b?t cá vest và nh? v?y.

Con c?a life jacket

M? hình

MMRS-1

MMRS-2

Buoyancy

≥ 88N

≥88N

Size(mm)

610*320*115

420*290*100

V?i bên ngoài

Polyester Oxford

Polyester Oxford

Tài li?u n?i

EPE b?t cao su

EPE b?t cao su

Ph? ki?n

ánh sáng, còi

ánh sáng, còi

Phê duy?t

CCS/EC

CCS/EC

Weight(kg)

andlt; 0,6

andlt; 0,6

B?t Life Jacket dành cho ng??i l?n

M? hình

MMRS-A3

MMRS-A4

MMRS-A5

MMRS-A6

MMRS-A7

MMRS-A8

MMRS-A9

Ch?t li?u v?i

S?i polyester

S?i polyester

S?i polyester

S?i polyester

S?i polyester

S?i polyester

S?i polyester

Buoyancy

≥275N

≥150N

≥150N

≥150N

≥155N

≥150N

≥155N

Size(mm)

720*320*150

570*305*155

400*390*220

710*340*120

550*335*105

520*340*110

610*320*115

Ph? ki?n

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Còi,

b?n than kh?,

Nang vòng l?p

Gi?y ch?ng nh?n

CCS/EC

CCS/EC

CCS/EC

CCS/EC

CCS/EC

CCS/EC

CCS/EC

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c th?y 150n epe b?t life jacket cho nhà s?n xu?t ng??i l?n và tr? em, chào m?ng ?? bán bu?n r? marine 150n epe b?t life jacket cho ng??i l?n và tr? em t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: bi?n 150n epe b?t life jacket cho ng??i l?n và tr? em, Trung Qu?c, các nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, tr? em cu?c s?ng áo khoác, jacket cu?c s?ng dành cho ng??i l?n, solas lifejacket, 150n lifejacket

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: Ngoài kh?i ba ph?n cu?c s?ng áo làm vi?c Vest cho d?u Plaform lao ??ng

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站