25 ng??i SOLAS ch?p thu?n l?a b?o v? hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u h? tàu cho hàng hoá tàu ch? d?u

Hoàn toàn kín lifeboat (ti?ng Anh th??ng g?i là hoàn toàn kèm theo ??ng c? ??y s? s?ng còn th? c?ng - TEMPSC) là t?t nh?t trong các v?n ?? an toàn trong ?i?u ki?n bi?n x?u. Nó ' s c?ng là m?t nh? g?n nh?t cho các tàu bu?n. Tàu ch? d?u Phiên b?n ??c bi?t ???c phát tri?n ?? ch?ng l?i c?c k? nóng và ?? cung c?p cho t?i ?u...

Hoàn toàn kín lifeboat (ti?ng Anh th??ng g?i là hoàn toàn kèm theo ??ng c? ??y s? s?ng còn th? c?ng - TEMPSC) là t?t nh?t trong các v?n ?? an toàn trong ?i?u ki?n bi?n x?u. Iu #39; s c?ng là m?t nh? g?n nh?t cho các tàu bu?n.

Tàu ch? d?u Phiên b?n ??c bi?t ???c phát tri?n ?? ch?ng l?i c?c k? nóng và cung c?p cho s? an toàn t?i ?u trong m?t m?i tr??ng cháy d?u ho?c khí. Các phòng ??u có m?t h? th?ng phun n??c bên ngoài.

MATCHAU c?ng có th? thi?t k? c?ng phu mà có th? ?áp ?ng k? v?ng c?a b?n n?u b?n c?n thuy?n c?u sinh v?i 100kg c?a m?t ng??i.

M? hình

Kích th??c

(M)

Ng??i

(T?i ?a)

Kho?ng cách móc

(M)

T?ng chi?u cao

(M)

T?ng c?ng

Tr?ng l??ng

(Kg)

MM50CA/FA

5,00 x 2.20 X 1,20

27

4.60

3.00

4326/4646

MM50CB/FB

5.00 X2.20 X 1,20

26

4.60

3.10

4255/4550

MM65CA/FA

6,50 x 2,30 X 1,20

36

6.10

3.10

5965/6251

MM65CB/FB

6,50 x 2,32 X 1,15

36

6.10

3.10

5815/6130

MM70C/F

7,00 x 2.70 X 1,10

51

6.60

3.10

7111/7425

MM80C/F

8.00 x 2,85 X 1,20

72

7.60

3.10

9260/9598

MM85CA/FA

8,50 x 3,15 X 1,20

85

8.10

3.10

11137/11468

MM85CB/FB

8,50 x 3,20 X 1,20

100

8.10

3.195

12334/12750

MM93C/F

9,30 x 3,45 X 1,30

106

8.90

3.35

13810/14220

MM102C/F

10,28 x 3,50 X 1,30

130

9.85

3.35

15375/15775

MM117C/F

11,70 x 3,55 X 1,30

150

11.33

3.40

18190/18600

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 25 ng??i solas ch?p thu?n l?a b?o v? hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u h? tàu cho nhà s?n xu?t hàng hóa tàu ch? d?u, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? 25 ng??i solas ch?p thu?n l?a b?o v? hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u sinh c?u h? tàu cho hàng hoá tàu ch? d?u t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: 25 ng??i solas ch?p thu?n l?a b?o v? hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u h? tàu cho hàng hoá tàu ch? d?u, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u sinh, tempsc, hoàn toàn kèm theo s? s?ng còn hành ??ng th? c?ng, cqpsule thuy?n, thuy?n vòng, cu?c s?ng thuy?n

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: 4,9 m l?a b?o v? thuy?n c?u sinh r?i t? do v?i VICNY cho tàu ch? d?u

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站