?o?n ???ng bi?n SOLAS tung ra nhanh chóng gi?i c?u thuy?n th? c?ng

?o?n ???ng phóng nhanh chóng c?u h? tàu phù h?p v?i các thi?t b? t? righting. Nó có th? self-routing c?a chính nó khi l?t úp, b? m?t cho ?i b? là antiskid. Và thuy?n c?u h? c?a chúng t?i trang b? m?t máy b?m b?ng tay ?? lo?i b? ponding trong thuy?n. Cao su fender g?n xung quanh các thuy?n, thuy?n có th? ???c ??a ra b?i...

?o?n ???ng phóng nhanh chóng c?u h? tàu phù h?p v?i các thi?t b? t? righting. Nó có th? self-routing c?a chính nó khi l?t úp, b? m?t cho ?i b? là antiskid. Và thuy?n c?u h? c?a chúng t?i trang b? m?t máy b?m b?ng tay ?? lo?i b? ponding trong thuy?n. Cao su fender g?n xung quanh các thuy?n, thuy?n có th? ???c ??a ra b?i c?n tr?c ho?c b?i ?o?n ???ng n?i ? phía ?u?i tàu.

M? hình

C? th?

MC65W

M?i ??ng c?

MC78W

M?i ??ng c?

Length(m)

6.50

7.80

BàN Length(m)

6.02

7.18

Breadth(m)

2.45

2.70

BàN Breadth(m)

2.05

2.26

Chi?u cao (m)

2.68

2.75

?? sau (m)

1.10

1.20

Fender

EVA foam ho?c Hypalon ?ng

Ngh? tr?ng l??ng (kg)

1950

2500

Ng??i P(82.5kg/p)

9

12

??y ?? t?i (kg)

2692.5

3490

T?c ?? (kN)

≥8(12p)/≥20(3p)

??ng c?

YANMAR:4LHA-DTP-HTP-STP

STEYR:164M 40/144 M 38/236 K 43

YANMAR:4LHA-STP

YANMAR:6LPA-STP

Quy?n l?c (kw)

YANMAR:118/147/177

STEYR:120/106/185

177

232

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c solas bi?n ?o?n ???ng phóng nhanh chóng c?u h? tàu nhà s?n xu?t th? c?ng, chào m?ng b?n ??n ?o?n ???ng bi?n bán bu?n r? solas tung ra nhanh chóng gi?i c?u thuy?n th? c?ng t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: Solas bi?n ?o?n ???ng phóng nhanh chóng gi?i c?u thuy?n th? c?ng, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, nhanh chóng gi?i c?u th? c?ng

M?t c?p: Fender ph?ng c?ng t?c ?? nhanh chóng gi?i c?u thuy?n

Ti?p theo: Mi?n phí

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站