SOLAS FRP m? lo?i s?i th?y tinh thuy?n cu?c s?ng

Matchau m? lo?i FRP Lifeboat có th? ?áp ?ng nhu c?u chung c?u h? và phù h?p cho các tàu ch? hành khách và tàu ch? hàng trong các s?ng n?i ??a. M? lo?i thuy?n g?p SOLAS, v?t li?u than tàu th?y tinh gia c??ng s?i plastic(FRP), gi?a v? than và v? bên trong t?m ??t b? n?i...

Matchau m? lo?i FRP Lifeboat có th? ?áp ?ng nhu c?u chung c?u h? và phù h?p cho các tàu ch? hành khách và tàu ch? hàng trong các s?ng n?i ??a. M? lo?i thuy?n g?p SOLAS, v?t li?u than tàu th?y tinh gia c??ng s?i plastic(FRP), gi?a v? than và v? bên trong t?m ??t n?i t?ng, l?p ??y v?i polyur êtan b?t, t?o thành m?t c? th? n?i. Và có ?? n?i cho thuy?n c?u sinh. N?u có thi?t h?i b? m?t c?a than tàu d??i m?t n??c, c? th? n?i v?n có th? cung c?p ?? n?i ?? kích ho?t các phao thuy?n ? m?c ?? b?o m?t.

M? hình

Kích th??c

(M)

Ng??i

(T?i ?a)

Kho?ng cách móc

(M)

T?ng tr?ng l??ng

(Kg)

??ng c?

H??ng d?n s? d?ng

??ng c?

H??ng d?n s? d?ng

MM45K

4,50 x 1,60 X 0,75

6

8

3.00

1280

1350

MM55K

5,50 x 2.00 X 0,85

15

15

4.50

2600

2164

MM65K

6,50 x 2.15 X 0,90

21

25

5.50

3380

2780

MM70K

7,00 x 2,30 X 0,95

28

32

6.00

4007

3770

MM75K

7,50 x 2,50 X 1.05

43

46

6.50

5430

4850

MM80K

8.00 x 2,60 X 1,10

50

54

7.00

5980

5710

MM85K

8,50 x 3.10 X 1,20

72

/

7.50

8015

/

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c solas m? lo?i frp s?i th?y tinh cu?c s?ng thuy?n nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? solas m? lo?i frp s?i th?y tinh s?ng thuy?n t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: Solas m? lo?i frp s?i th?y tinh s?ng thuy?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, m? lifeboat

M?t c?p: 150Persons Marine kèm theo ph?n thuy?n c?u h? tàu

Ti?p theo: Chi?c thuy?n c?u h? SOLAS Fender b?m h?i c?ng nh?c

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站