4,9 m l?a b?o v? thuy?n c?u sinh r?i t? do v?i VICNY cho tàu ch? d?u

Matchau Freefall lo?i thuy?n gi?y phép v?n chuy?n nhanh chóng trong tr??ng h?p kh?n c?p. Vi?c xay d?ng ??c bi?t ???c t?ng c??ng ?? có ánh sáng t?ng t?c t?n c?ng trong n??c nh?p và gi? an toàn cho hành khách. R?i t? do cu?c s?ng thuy?n c?n tr?c ???c thi?t k? cho an toàn và hi?u qu? phóng và thu h?i, các...

Matchau Freefall lo?i thuy?n gi?y phép v?n chuy?n nhanh chóng trong tr??ng h?p kh?n c?p. Vi?c xay d?ng ??c bi?t ???c t?ng c??ng ?? có ánh sáng t?ng t?c t?n c?ng trong n??c nh?p và gi? an toàn cho hành khách. R?i t? do cu?c s?ng thuy?n c?n tr?c ???c thi?t k? cho an toàn và hi?u qu? phóng và thu h?i, trình ?i?u khi?n bên trong có th? phát hành nó và ?? cho nó tr??t vào bi?n an toàn. ??i v?i phiên b?n tàu ch? d?u là ??c bi?t phù h?p cho nh?ng n?i nguy hi?m nh? khoan n?n t?ng d?u.

MATCHAU th? h? m?i c?a tàu c?u nguy r?i t? do hoàn toàn kèm theo có th? ???c tuan th? LSA m? và MSC.81(70) quy ??nh m?i, nó có th? ?áp ?ng các yêu c?u m?i nh?t r?ng tr?ng l??ng c?a ng??i nên 82.5kg. Ngoài ra, có ?? kh?ng gian c?a sherring cabin bên trong tàu c?u nguy, b?n có th? ng?i trong thuy?n c?u sinh tho?i mái và ho?t ??ng convenintly, ngay c? khi b?n ?ang cao 2 m và tr?ng l??ng 100kg.

Tàu th?y v?n chuy?n hàng hóa

M? hình

Dimensions(meters)

R?i t? do ch?ng nh?n height(M)

??y ?? t?i (Kg)

C?ng su?t (t?i ?a)

MM49FCA

4,90 x 2,18 X 0,70

15

3900

16

MM49FCB

4,90 x 2,36 X 3.00

18.8

4293

20

MM59FCA

5,90 x 2,36 X 3.10

23

4919

26

MM59FCB

5,90 x 2,75 X 1,06

16

5200

26

MM60FC

6,00 x 2,32 X 0.86

16

4650

20

MM67FCA

6,75 x 2,75 X 3.10

26

6403

33

MM67FCB

6,75 x 2,75 X 0,76

16

6170

32

MM85FC

8,50 x 2,95 X 3,30

28.8

8685

50

MM109FC

10,90 x 2,95 X 3,30

33

13420

68

MM145FC

14,50 x 3.25 X 3.40

45

16560

108

Cho tàu ch? d?u

M? hình

Kích th??c (mét)

??y ?? t?i (Kg)

C?ng su?t (t?i ?a)

R?i t? do ch?ng nh?n height(M)

MM49FFA

4,90 x 2,36 X 3.00

4633

20

18.8

MM49FFB

4,90 x 2,18 X 0,70

4190

16

15

MM59FFA

5,90 x 2,36 X 3.10

5265

26

23

MM59FFB

5,90 x 2,75 X 1,06

5410

26

16

MM60FF

6,00 x 2,32 X 0.86

4950

20

16

MM67FFA

6,75 x 2,75 X 3.10

6743

33

26

MM67FFB

6,75 x 2,75 X 0,76

6480

32

16

MM85FF

8,50 x 2,95 X 3,30

9025

50

28.8

MM109FF

10,90 x 2,95 X 3,30

13900

68

33

MM145FF

14.5 x 3.25 X 3.40

16900

108

45

MM145FF (E406)

14.5 x 3.87 X 4,00

24200

77

45


MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c 4,9 m b?n r?i t? do ???c b?o v? thuy?n v?i VICNY cho các nhà s?n xu?t máy bay ti?p d?u, chào m?ng ??n 4,9 m giá r? bán bu?n cháy r?i t? do ???c b?o v? thuy?n c?u sinh v?i VICNY cho tàu ch? d?u t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: 4,9 m l?a b?o v? thuy?n c?u sinh r?i t? do v?i VICNY cho tàu ch? d?u, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, r?i t? do cu?c s?ng thuy?n, solas cu?c s?ng thuy?n

M?t c?p: 25 ng??i SOLAS ch?p thu?n l?a b?o v? hoàn toàn kèm theo thuy?n c?u h? tàu cho hàng hoá tàu ch? d?u

Ti?p theo: 4,0 m 6Persons FRP GRP c?u thuy?n ngh? cho c?u h?

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站