?i?n th?y l?c Slewing c?u thuy?n bè VICNY

?i?n th?y l?c Slewing lo?i VICNY luffs cánh tay b?i h? th?ng thu? l?c, và làm gi?m thuy?n b?ng s? giúp ?? c?a tr?ng l??ng riêng c?a mình c?ng nh? ph?c h?i các thuy?n b?ng T?i cho day ?i?n. VICNY có th? ch?u m?t chi?u cao r?t ng?n c?a s? s?p x?p kh?ng gian. MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c ?i?n th?y l?c slewing c?u...

?i?n th?y l?c Slewing lo?i VICNY luffs cánh tay b?i h? th?ng thu? l?c, và làm gi?m thuy?n b?ng s? giúp ?? c?a tr?ng l??ng riêng c?a mình c?ng nh? ph?c h?i các thuy?n b?ng T?i cho day ?i?n. VICNY có th? ch?u m?t chi?u cao r?t ng?n c?a s? s?p x?p kh?ng gian.

M? hình

Nang h?
C?ng su?t (T)

Rmax
(m)

Hmax
(m)

H1 (m)

H2(m)

D(mm)

Nang t?c ??
(m/min)

Slewing t?c ??
(r/min)

Nang c?
Power(kW)

HDC1-10

1

10

30

D?a trên các
yêu c?u
c?a khách hàng

2.3

700

8~15

0.5~0.8

5.5

HDC1-20

1

20

30

2.7

1125

8~15

15

HDC2-5

2

5

25

2.3

700

8~15

15

HDC2-10

2

10

30

2.3

700

8~15

15

HDC2-20

2

20

35

2.7

920

8~15

15

HDC3-5

3

5

25

2.3

900

8~15

15

HDC3-10

3

10

30

1.6

900

8~15

15

HDC3-20

3

20

35

2.7

1240

8~15

15

HDC4-5

4

5

25

2.3

920

8~12

22

HDC4-10

4

10

30

2.3

920

8~12

22

HDC5-15

5

10

30

2.7

1240

8~12

30

HDC5-20

5

20

40

2.5

1240

8~12

30

HDC6-15

6

15

40

2.5

1240

8~12

30

HDC8-10

8

10

40

3

1240

8~10

45

HDC8-20

8

20

40

3

1600

8~10

45

HDC10-15

10

15

40

3

1600

8~10

45

HDC10-20

10

20

40

3

1750

8~10

45

HDC15-120

15

20

40

3

2000

8~10

75


MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c ?i?n th?y l?c slewing c?u thuy?n bè VICNY nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? ?i?n th?y l?c slewing c?u thuy?n bè VICNY t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: ?i?n th?y l?c c?n thuy?n bè VICNY, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, thuy?n bè VICNY

M?t c?p: L?c h?p d?n SOLAS Luffing cánh tay ki?u VICNY cho cu?c s?ng thuy?n

Ti?p theo: SOLAS cu?c s?ng thuy?n h?p d?n ki?u ?ng l?ng VICNY

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站