Marine 55KN tung ra thi?t b? c?a tàu c?u nguy r?i t? do

Các thi?t b? phóng cho các thuy?n c?u sinh r?i t? do là các thi?t b? chuyên dùng cho phát ??ng và ph?c h?i các thuy?n c?u sinh r?i t? do. Các thi?t b? ?? hoàn toàn thay ??i cách truy?n th?ng c?a tung ra chi?c thuy?n c?u sinh v?i thuy?n s?p ?? t? c? hai phía c?a con tàu. Thay vào ?ó, các thuy?n c?u sinh mi?n phí r?i vào n??c t?...

Các thi?t b? phóng cho các thuy?n c?u sinh r?i t? do là các thi?t b? chuyên dùng cho phát ??ng và ph?c h?i các thuy?n c?u sinh r?i t? do. Các thi?t b? ?? hoàn toàn thay ??i cách truy?n th?ng c?a tung ra chi?c thuy?n c?u sinh v?i thuy?n s?p ?? t? c? hai phía c?a con tàu. Thay vào ?ó, các thuy?n c?u sinh Vi?t r?i vào trong n??c t? các slide c?a các thi?t b? deviating t? các khóa h?c c?a m? do ?ó kh? n?ng c?a các con tàu b? n?n di t?n s? t?ng lên. Các thi?t b? là ti?t ki?m cu?c s?ng và thoát kh?i h? th?ng trong ?ó là an toàn nh?t và ?áng tin c?y nh?t qu?c t?, ?u th? trong ?ó hi?u su?t ?? ???c c?ng nh?n b?i nhi?u ch? tàu.

Lo?i hình

Làm vi?c

Load(kN)

S? l??ng

ng??i

A

(mm)

B

(mm)

Chi?u r?ng

(mm)

FH50

50

~22

~6350

~5350

~3600

FH55

55

~22

~6350

~5350

~3200

FH65

65

~25

~7130

~6600

~3400

FH70

70

~30

~7130

~6600

~3400

FH75

75

~30-34

~8400

~6600

~3400

FH85

85

~40

~9750

~8400

~4100

FH90

90

~40

~9750

~8400

~4100

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c th?y 55kn tung ra thi?t b? c?a nhà s?n xu?t thuy?n r?i t? do, chào m?ng ??n v?i bán bu?n r? marine 55kn tung ra thi?t b? c?a tàu c?u nguy r?i t? do t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: Marine 55kn tung ra thi?t b? c?a tàu c?u nguy r?i t? do, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, mùa thu mùa thu thuy?n c?u sinh VICNY

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: 23KN bi?n ??n cánh tay Slewing thuy?n và bè VICNY ho?c c?n c?u

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站