SOLAS m?t bao bì Container Pack ném qua Ban Inflatable Life bè

Ném xu?ng bi?n liferafts ???c thi?t k? ?? ???c s? d?ng nh? là ??n v? ??c l?p ho?c là m?t ph?n c?a các h? th?ng tri?t thoái. H? có th? ???c l?u tr? g?n nh? b?t c? n?i nào trên k? và d?c, ti?t ki?m kh?ng gian sàn có giá tr? và gay ra s? gián ?o?n t?i thi?u ?? ra bi?n là r?t quan tr?ng cho tàu thuy?n ch? khách. Liferafts ???c ?óng gói trong...

Ném xu?ng bi?n liferafts ???c thi?t k? ?? ???c s? d?ng nh? là ??n v? ??c l?p ho?c là m?t ph?n c?a các h? th?ng tri?t thoái. H? có th? ???c l?u tr? g?n nh? b?t c? n?i nào trên k? và d?c, ti?t ki?m kh?ng gian sàn có giá tr? và gay ra s? gián ?o?n t?i thi?u ?? ra bi?n là r?t quan tr?ng cho tàu thuy?n ch? khách. Liferafts ???c ?óng gói trong thùng ch?a b?ng v?ng ch?c v?i m?t ph??ng pháp niêm phong ??c bi?t mà làm cho chúng ??c bi?t là b?n, kh? n?ng ch?ng n??c và làm cho chúng nhanh h?n và d? dàng h?n ?? d?ch v?.

M? hình

C?ng su?t

(ng??i)

Tr?ng l??ng

(kg)

Kích th??c ?óng gói

(mm)

MMR-A6

6

77.5

¢610 × 1100

MMR-A8

8

88

¢610 × 1100

MMR-A10

10

99.5

¢690 × 1150

MMR A12

12

110

¢690 × 1150

MMR-A15

15

130

¢700× 1300

MMR-A16

16

140

¢700× 1300

MMR-A20

20

163

¢737 × 1500

MMR-A25

25

177

¢737 × 1500

MMR-A30

30

195

¢800 × 1500

MMR – A35

35

215

¢800 × 1500

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c solas m?t container pack ?óng gói ném qua Ban inflatable life raft nhà s?n xu?t, chào m?ng ?? bán bu?n r? solas m?t container pack ?óng gói ném qua Ban inflatable life bè t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: Solas m?t container pack ?óng gói ném qua Ban inflatable cu?c s?ng ?i bè, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, th?i khí liferafts

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: CCS EC SOLAS ch?p thu?n SR lo?i Self-righting ??i chi?c bè

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站