Canopied ??o ng??c khí th?i Life bè

Canopied ??o ng??c Inflatable Life bè ???c l?u tr? trong các thùng ch?a trên sàn ?áp và có th? ???c t?ng cao trong n??c khi h?a s? dòng ???c kéo. Các kích th??c tiêu chu?n c?a cu?c s?ng bè có s?n v?i: 25, 30, 35, 40, 45, 50and 65 ng??i. Chi?c bè cu?c s?ng v?i s? ch?p thu?n lo?i b?i CCS (Trung Qu?c phan lo?i...

Canopied ??o ng??c Inflatable Life bè ???c l?u tr? trong các thùng ch?a trên sàn ?áp và có th? ???c t?ng cao trong n??c khi h?a s? dòng ???c kéo. Các kích th??c tiêu chu?n c?a cu?c s?ng bè có s?n v?i: 25, 30, 35, 40, 45, 50and 65 ng??i. Chi?c bè c?a cu?c s?ng v?i s? ch?p thu?n lo?i b?i CCS (Trung Qu?c phan h?i).

Quy t?c và quy ??nh có liên quan:

N?m 1996 s?a ??i c?ng ??c qu?c t? cho s? an toàn c?a ??i s?ng bi?n n?m 1974 và MSC.48(66)

M? thi?t b? c?u qu?c t? và ??ng ky v?n chuy?n c?a Trung Qu?c, các quy ??nh k? thu?t ??i v?i kh?o sát y ki?n theo lu?t c?a bi?n tàu tham gia vào chuy?n ?i qu?c t?, n?m 1999.

M? hình

C?ng su?t

(ng??i)

Stowage t?i ?a

height(Meter)

SOLAS M?T GóI

SOLAS B PACK

Tr?ng l??ng

(kg)

Kích th??c container(mm)

Weight(kg)

Kích th??c container(mm)

MM-CR25

25

36

220

Φ780×1600

165

Φ750×1460

MM-CR30

30

250

Φ780×1680

190

Φ780×1620

MM-CR35

35

280

Φ800×1740

215

Φ780×1680

MM-CR40

40

310

Φ820×1880

240

Φ800×1740

MM-CR45

45

340

Φ860×1900

265

Φ820×1880

MM-CR50

50

375

Φ900×1940

280

Φ860×1900

MM-CR65

65

450

Φ1000×2000

320

Φ900×1940

MATCHAU là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t hàng ??u th? gi?i ??o ng??c khí th?i life bè Trung Qu?c canopied, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? canopied ??o ng??c khí th?i life bè t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: canopied ??o ng??c khí th?i life ?i bè, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, 25 ng??i ??i bè

M?t c?p: MMZD lo?i Self-righting VICNY phát ??ng Inflatable Life bè

Ti?p theo: Valise ?óng gói ném qua Ban Inflatable Life bè cho du thuy?n

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站