ISO9650-1 ném xu?ng bi?n th?i Leisure Life bè cho du thuy?n

ISO 9650-1 ném qua Ban inflatable life bè ???c s? d?ng cho du thuy?n và ?áp ?ng các tiêu chu?n ISO 9650-1 quy ??nh. ?ó là ly t??ng cho các chuy?n ?i qu?c t? bay và ng?n. Chúng ???c xay d?ng b?n và ?n ??nh. ?o?n ???ng th?i làm cho m?c nh?p t? các n??c nhanh h?n và d? dàng h?n. Ph?m vi cu?c s?ng raft, ??u c?a chúng t?i...

ISO 9650-1 ném qua Ban inflatable life bè ???c s? d?ng cho du thuy?n và ?áp ?ng các tiêu chu?n ISO 9650-1 quy ??nh. ?ó là ly t??ng cho các chuy?n ?i qu?c t? bay và ng?n. Chúng ???c xay d?ng b?n và ?n ??nh. ?o?n ???ng th?i làm cho m?c nh?p t? các n??c nhanh h?n và d? dàng h?n. Chúng t?i ??u bè bình ch?n t?t nh?t trong m?t s? th? nghi?m ??c l?p, s?ng ph?m vi là bè cu?c s?ng cu?i cùng cho t?t c? các lo?i du thuy?n và s? l?a ch?n hoàn h?o cho d??ng thuy?n bu?m.

M? hình

C?ng su?t

(ng??i)

Tr?ng l??ng (≤ kg)

?óng gói kích th??c (mm)

Gói 1

Gói 2

Gói 1

Gói 2

Container

Valise

Container

Valise

Container

Valise

Container

Valise

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

ISO (Ⅰ) -4

4

60

50

45

40

780

535

360

650

350

400

730

485

300

550

330

360

ISO (Ⅰ) -6

6

65

55

50

45

780

535

390

730

350

470

730

485

300

650

350

400

ISO (Ⅰ) -8

8

75

65

60

50

880

630

350

730

370

500

780

485

300

730

350

470

ISO (Ⅰ) -10

10

85

75

65

55

880

630

380

800

390

520

780

535

390

730

370

500

ISO (Ⅰ) -12

12

95

80

70

60

880

630

470

800

390

520

880

630

350

800

390

520

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c iso9650-1 ném xu?ng bi?n th?i gi?i trí cu?c s?ng bè cho nhà s?n xu?t du thuy?n, chào m?ng ?? bán bu?n giá r? iso9650-1 ném xu?ng bi?n th?i leisure life bè cho du thuy?n t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: iso9650-1 ném xu?ng bi?n th?i leisure life bè cho du thuy?n, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, du thuy?n ??i bè

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: Du thuy?n tiêu chu?n ISO t? righting Inflatable Life bè

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站