HSC gói m? lo?i thu?n ngh?ch Inflatable Life bè

M? ??o ng??c khí th?i life bè là phù h?p v?i qu?c t? m? c?a cao th? c?ng t?c ?? 2000(HSC) và có th? ???c s? d?ng trong th? lo?i qu?c t? A th? c?ng t?c ?? cao. Sau khi ném trên tàu chi?n, cu?c s?ng-bè có th? ???c t?ng cao và m? ra t? ??ng. N?u con tàu chìm r?t nhanh và các...

M? ??o ng??c khí th?i life bè là phù h?p v?i qu?c t? m? c?a cao th? c?ng t?c ?? 2000(HSC) và có th? ???c s? d?ng trong th? lo?i qu?c t? A th? c?ng t?c ?? cao. Sau khi ném trên tàu chi?n, cu?c s?ng-bè có th? ???c t?ng cao và m? ra t? ??ng. N?u con tàu chìm r?t nhanh và cu?c s?ng-bè c?ng kh?ng th? ném qua, chi?c bè v?n có th? n?i lên t? n??c d??i tác ??ng c?a thu? t?nh ??n v? phát hành và có th? ???c t?ng cao và m? ra t? ??ng.

M? hình

C?ng su?t (ng??i)

Tr?ng l??ng

(≤ kg)

?óng gói kích th??c (mm)

L

MMR-K6

6

50

545

1045

MMR-K10

10

60

545

1045

MMR-K25

25

95

680

1335

MMR-K30

30

115

680

1335

MMR-K50

50

170

735

1470

MMR-K65

65

185

720

1450

MMR-K66

66

230

791

1520

MM-K66X2

66 X 2

450

791

1720

MMR K72

72

180

680

1320

MMR-K100

100

300

810

1800

MMR-K152

152

650

891

1980

MATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c hsc gói m? lo?i thu?n ngh?ch inflatable life raft nhà s?n xu?t, chào m?ng ?? bán bu?n r? hsc gói m? lo?i thu?n ngh?ch inflatable life bè t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: HSC gói m? lo?i thu?n ngh?ch inflatable life ?i bè, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, m? thu?n ngh?ch liferaft, hsc life bè

M?t c?p: Mi?n phí

Ti?p theo: Mi?n phí

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站