Màu ?? GRP cháy vòi t? h?p

Cháy ?ng h?p ???c làm b?ng ch?t d?o gia c??ng s?i th?y tinh và nh? h?p l?u tr? chuyên d?ng cho cháy hose và cháy hose vòi phun và cháy hose vòi phun và có m?t s? ?u ?i?m nh? ít tr?ng l??ng, ?n mòn, g? kháng kháng và th?i. ?? th? này có hai lo?i ?ng h?p v?i ch?...

Cháy ?ng h?p ???c làm b?ng ch?t d?o gia c??ng s?i th?y tinh và nh? h?p l?u tr? chuyên d?ng cho cháy hose và cháy hose vòi phun và cháy hose vòi phun và có m?t s? ?u ?i?m nh? ít tr?ng l??ng, ?n mòn, g? kháng kháng và th?i. ?? th? này có hai lo?i ?ng h?p v?i ch? s? h?u và kh?ng có ch? s? h?u.

Tên

Lo?i mm

Trang b? trong h?p

1# cháy ?ng h?p

700 X 600 X 240

Ph? ki?n inox hai m?t


700 X 600 X 240

Hai m?t và m? zine ph? ki?n


700 X 600 X 240

M?t m?t và m? zine ph? ki?n

2# cháy ?ng h?p

650 X 550 X 190

Ph? ki?n inox hai m?t


650 X 550 X 190

Hai m?t và m? zine ph? ki?n


650 X 550 X 190

M?t m?t và m? zine ph? ki?n

3# cháy ?ng h?p

590 X 465 X 170

Kh?ng có khungMATCHAU là m?t trong nh?ng hàng ??u Trung Qu?c ?? grp cháy vòi t? h?p nhà s?n xu?t, chào m?ng ??n v?i bán bu?n giá r? màu ?? grp thùng phòng h?a ?ng n?i t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: vòi ch?a cháy ?? grp t? h?p, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: SOLAS lính c?u h?a nhi?t b?c b?o v?

Ti?p theo: EN1869 1.0 * 1,0 m m?n ch?ng cháy

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站