?? b?n kéo cao bi?n Studless neo neo Chu?i

Chúng t?i b?ng thép kh?ng g? studless liên k?t neo chu?i s? d?ng flash Hàn tech., các nhà cung c?p ??u tiên ? Trung Qu?c s? d?ng flash Hàn cho thép kh?ng g? neo chu?i, có t?i làm vi?c r?t cao h?n ch?, là nhi?m v? n?ng n? c?a bi?n ph?n c?ng. L?i h?a t?i cao. Real AISI 304 ho?c v?t li?u 316. MATCHAU là m?t...

Chúng t?i b?ng thép kh?ng g? studless liên k?t neo chu?i s? d?ng flash Hàn tech., các nhà cung c?p ??u tiên ? Trung Qu?c s? d?ng flash Hàn cho thép kh?ng g? neo chu?i, có t?i làm vi?c r?t cao h?n ch?, là nhi?m v? n?ng n? c?a bi?n ph?n c?ng. L?i h?a t?i cao. Real AISI 304 ho?c v?t li?u 316.

???ng kính

(mm)

Ki?m tra t?i tr?ng

(KN)

Breaking Load

(KN)

Tr?ng l??ng

(kg/27.5 m)

BM1

BM2

BM3

BM1

BM2

BM3

12.5

28.75

41.2

56.4

57.81

82.6

112.80

85.41

14

34.78

51

70.76

69.93

101.9

141.51

106.55

16

47.1

66.2

92.42

94.72

132.3

184.83

139.43

17.5

56.35

78.89

110.55

113.31

157.78

221.10

178.35

19

66.2

93.6

130.32

133.57

187.2

260.64

217.68

20.5

77.33

108.64

151.7

155.49

217.27

303.42

229.14

22

89.06

125.4

174.4

179.08

20.9

349.40

264.49

24

105.98

149.9

207.9

213.25

298.9

15.80

341.82

26

124.38

175.4

244.00

250.12

350.8

488.00

369.94

28

144.26

203.8

283.00

290.08

406.7

566.00

427.04

30

165.6

234.2

324.90

333

467.5

649.80

490.98

32

188.42

265.6

369.60

378.88

531.2

739.30

559.65

34

212.7

299.9

417.30

427.72

599.8

834.60

671.52

36

238.46

336.1

467.80

479.52

672.3

935.70

707.85

38

265.7

374.4

521.30

534.28

748.7

1042.50

788.98

40

294.4

414.5

577.60

592

829.1

1155.20

869.36

42

324.58

457.7

636.80

652.68

915.3

1273.60

959.3

44

356.22

502.7

698.39

716.32

999.6

1398.00

1111.25

46

389.34

548.8

763.9

732.92

1097.6

1527.07

1152.07

48

423.94

597.8

831.7

852.48

1195.6

1663.50

1256.26

50

460

648.8

902.50

926.09

1239.6

1805.00

1360.41

52

497.54

697.63

976.14

1000.48

1395.26

1952.28

1485.61

54

536.54

752.23

1052.68

1078.92

1504.66

2105.36

1648.08

56

577.02

809.09

1132.1

1160.32

1618.18

2264.2

1715.97

58

618.98

867.91

1214.4

1244.68

1735.82

2428.80

1744.5

60

662.4

928.8

1299.6

1332

1857.6

2599.20

1973.29

62

707.3

991.75

1387.68

1422.28

1983.5

2775.36

2101.56

64

753.66

1056.77

1478.66

1515.52

2113.54

2957.32

2298.47

66

801.5

1123.85

1572.52

1611.72

2247.7

3145.04

2398.1

68

850.82

1192.99

1669.26

1710.88

2385.98

3338.52

2522.88

70

901.6

1264.2

1768.90

1813

2528.4

3537.80

2697.65

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c cao ?? b?n kéo th?y studless mooring neo chu?i nhà s?n xu?t, chào m?ng b?n ??n bán bu?n giá r? cao ?? b?n kéo neo marine studless neo chu?i t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: ?? b?n kéo cao bi?n studless neo neo chu?i, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?, mooring neo Chu?i

M?t c?p: M? k?m nhúng nóng Stud liên k?t neo Chu?i

Ti?p theo: S?n th?y ?en l?p 2 và 3 Kenter còng d??i

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站